S vama od 1930...

O NAMA

Prof. dr sci. Halid Sulejmanagić, rođen 1943 u Todorovu kod Velike Kladuše, stalno živi u Sarajevu od 1958 godine. Diplomirao na Medicinskom fakultetu-odsjek stomatologija u Sarajevu 1967 god. Specijalista oralne hirurgije od 1976 god., magistar stomatoloških nauka od 1979 a doktorirao je 1982 godine na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu iz naučne oblasti Dentalna implantologija prvi na prostorima bivše Jugoslavije. Karijeru je započeo kao opšti stomatolog 1967 a univerzitetsku karijeru započinje 1976 godine kao univerzitetski asistent, 1983 docent, 1988 vanredni profesor, a od 1994 redovni profesor na Katedri za Oralnu hirurgiju čiji je šef od 1991 godine do 2010 godine. Prodekan Stomatološkog fakulteta od 1986-2000 god a Dekan Fakulteta od 2ooo-2oo4 god. Usavršavao se u mnogim centrima Evrope i Amerike, član FDI- svjetske stomatološke federacije, ERO- evropske regionalne, BaSS-balkanskog saveza stomatologa, asocijacije stomatologa BiH te član svjetske internacionalne lige humanista. Dobitnik je više priznanja a među njima je 1991 god. Povelja YU humanizma, Zlatna plaketa Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu 2001 god, i druge. Privatnu praksu u dopunskom radnom odnosu provodi u ovoj ordinaciji sa suprugom i sinom.
Kompletnu biografiju možete pogledati ovdje [PDF].


Prim. dr Ajša Ismailović-Sulejmanagić je rođena u Sarajevu 1944 god., njen otac gospodin Hajrudin Ismailović bio je poznati Sarajevski zubar koji je jedan od pionira zubno-ljekarske prakse u BiH. Zubno-ljekarsku praksu je osnovao davne 1930 godine. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu-odsjek stomatologija u Sarajevu 1967 god. Specijalizirala je Dječiju i preventivnu stomatologiju u Sarajevu 1979 godine. Počasno zvanje PRIMARIJUS dobila je 1995 godine. Od početka svoje prakse i danas radi sa djecom predškolskog i školskog uzrasta, te trudnicama i porodiljama. U DZ «Sarajevo» radila je 27 godina a od 1994 godine radi u svojoj vlastitoj stomatološkoj praksi.
Kompletnu biografiju možete pogledati ovdje [PDF].Dr Nedim Sulejmanagić, doktor stomatologije i specijalista oralne hirurgije i dentalne implantologije. Rođen u Sarajevu 1980, osnovno obrazovanje završio u Sarajevu a srednješkolsko u Californiji-Los Angeles gdje je proveo 5 godina. Diplomirao na stomatoloskom fakultetu 2006. godine i specijalizirao oralnu hirurgiju i dentalnu implantologiju 2010 godine.
Kompletnu biografiju možete pogledati ovdje [PDF].Doc.Dr.Sc. Naida Hadžiabdić (rođena Sulejmanagić), je rođena 1974 godine u Sarajevu, osnovno i srednješklosko obrazovanje je završila u Sarajevu, diplomirala na stomatološkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2001 godine, specijalizirala Oralnu hirurgiju 2005 godine i magistrirala na temu "Uticaj oralne antikoagulantne terapije na oralno-hirurške zahvate", i doktorirala na temu " Ekspresija i klinički značaj matriks metaloproteinaza 1 i 2 (MMP-1 i MMP-2) i njihovih tkivnih inhibitora (TIMP-1 i TIMP-2) u periapikalnim inflamatornim lezijama humanih viličnih kostiju.
Kompletnu biografiju možete pogledati ovdje [PDF].

insurance
Dental Clinic Sulejmanagic
Dental Clinic Sulejmanagic